logo enpr
Logowanie Strona główna Artykuły i porady Pomoc

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW ENPR.PL i OWULATOR.PL


§ 1 WSTĘP


1. Regulamin ustanawia warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisów internetowych znajdujących się pod adresami enpr.pl i owulator.pl

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu a korzystanie z serwisu oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień regulaminu.

3. Serwis dostarcza usługi wyłącznie w postaci udostępniania Systemu do zapisywania i wizualizowania prowadzonych obserwacji.


§ 2 DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator – właściciel serwisu, firma Sebastian Orzeł z siedzibą w: 59-220 Legnica, ul. Witkiewicza 10 m.3, NIP: 8811412551, REGON: 022528238

2. Konto - profil Użytkownika zawierający wprowadzone przez niego informacje umożliwiające korzystanie z narzędzi dostępnych na Serwisie, chronione hasłem

3. Login i hasło - dwa ciągi znaków definiowane przez Użytkownika, których poprawne wpisanie pozwala na dostęp i modyfikację danych na koncie użytkownika

4. Regulamin - zbiór zasad korzystania z serwisu

5. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresami enpr.pl i owulator.pl

6. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu

7. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie


§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Korzystanie z serwisu i utworzenie konta jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. Procedura rejestracji i utworzenia konta polega na wpisaniu w odpowiednie pola kwestionariusza rejestracyjnego loginu i hasła. Jeśli Użytkownik zapomni hasło, nie ma możliwości jego odzyskania.

3. Rejestracja użytkownika w serwisie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik może mieć tylko jedno konto, którego nie może udostępnić innym osobom. Może natomiast udostępniać wykresy i możliwość komentowania pod nimi.

5. Zabrania się umieszczania na serwisie treści o charakterze pornograficznym, naruszających normy moralne i dobre obyczaje, obrazujących przemoc czy dyskryminację, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub obrażających ich godność.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania zamieszczonych przez użytkowników na serwisie treści określonych w § 3 pkt 5.


§ 4 REKLAMACJE


1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu na adres e-mail: adminka@enpr.pl.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.


§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu spowodowane awarią sprzętu, siłą wyższą lub bezprawną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowały one utratę danych na kontach użytkowników. Administrator nie gwarantuje poprawności działania oraz niezawodności systemu informatycznego.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie przez jego użytkowników, w szczególności za porady, komentarze, wiadomości i opinie jego użytkowników umieszczone na łamach serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie Danych spornych, w szczególności zdjęć lub wizerunków Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.


§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

2. W przypadku dokonania zmian w regulaminie administrator opublikuje jednolity tekst regulaminu na łamach serwisu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na łamach serwisu.

Regulamin  |   Polityka cookies |